Sứ mệnh – Tầm nhìn

04/07/2017 lúc 16:29

I. Tầm nhìn

Nâng cao năng lực, sức cạnh tranh trong lĩnh vực Thí nghiệm kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá hủy (NDT), thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện, hướng đến trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực kiểm tra NDT và thí nghiệm điện.

II. Sứ mệnh

– Đối với khách hàng: không ngừng nâng cao năng lực và công nghệ nhằm đảm bảo sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của công ty và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho khách hàng

– Đối với cổ đông: tối đa hóa giá trị cho cổ đông thông qua việc tăng trưởng ổn định

– Đối với xã hội: Cam kết đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ công nhân viên, chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng

III. Triết lý kinh doanh

Khách hàng là trung tâm, nhu cầu của khách hàng là định hướng, hài hòa lợi ích hai bên là mục tiêu