Ông Trần Văn Hưng không còn là cổ đông lớn

25/06/2018 lúc 10:16

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Hưng- Họ tên người có liên quan: Trần Trung Hiếu
– Mối quan hệ: Con
– Số lượng: 13.899
– Tỷ lệ nắm giữ: 0,93%
– Mã chứng khoán: LCD
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 192.677 CP (tỷ lệ 12,85%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 192.677 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 13.899
– Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0,93%
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 13.899
– Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 0,93%
– Ngày không còn là cổ đông lớn: 19/06/2018.