TB chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

20/02/2019 lúc 15:11

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện

Mã chứng khoán: LCD

Loại chứng khoán:         Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch:       HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2019

  1. Lý do và mục đích:

– Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

  1. Nội dung cụ thể:

 Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/04/2019

– Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện

434-436 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

– Nội dung: Thực hiện quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

TBchotDSthamduDHCD2019