Giải trình lợi nhuận sau thuế lỗ chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này

14/02/2023 lúc 15:27 giaitrinhlaisanglocungky